top of page
adatvédelmi irányelvek

Bezzeg Ramóna egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő vagy Üzemeltető) az alábbiakban magyar nyelven tájékoztatja a weboldalra (továbbiakban: Weboldal), illetve annak aloldalaira látogatókat (továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogainak gyakorlási módjáról és lehetőségeiről.

A Weboldal Adatkezelőjének adatai:

Az Adatkezelő neve: Bezzeg Ramóna egyéni vállalkozó

Az Adatkezelő címe, illetve székhelye: 5561 Békésszentandrás, Tessedik Sámuel u. 34.

Az Adatkezelő elektronikus levelezési címe: bezzegramona@gmail.com

Az Adatkezelő vállalkozói nyilvántartási száma: 51958602

Az Adatkezelő adószáma: 68586041-1-24

Az Adatkezelő közösségi adószáma: 8460592375

Az Adatkezelő statisztikai számjele: 68586041-7490-231-04

Az Adatkezelő számlavezető pénzintézetének neve: OTP Bank

Az Adatkezelő számlavezető pénzintézetének SWIFT (BIC) kódja: OTPVHUHB

Az Adatkezelő pénzforgalmi bankszámlaszáma: 11773339-00737917-00000000

Az Adatkezelő nemzetközi számlaszáma (IBAN): HU02 1177 3339 0073 7917 0000 0000

Az Adatkezelő PayPal azonosítója: bezzegramona@gmail.com

 

A tárhely szolgáltató adatai:

Név: Wix.com Inc.; Cím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

Telefonszám: 1-415-358-0857; Fax: 1-415-358-0884; E-mail: abuse@wix.com; Weboldal: www.wix.com

1. Bevezetés

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásaival és a Weboldal működtetésével kapcsolatos adatkezelései megfelelnek a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen szabályzat hatálya az Adatkezelő weboldalán (www.bezzegramona.hu) és annak aloldalain történő adatkezelésre terjed ki. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a jogszabályváltozásoknak, illetve a Weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosítsa. Az Adatvédelmi Irányelvek módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Honlap használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Irányelvekben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info. tv.) 20. § (1) bekezdése alapján az érintettet (jelen esetben a Felhasználót) az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell, hogy a Honlapon az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, mely kifejezett, egyedi hozzájárulását a Felhasználó a vásárlása során adhatja meg. Az érintettet az adatkezelés megkezdése (vagyis a hozzájárulásának megadása) előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, a lehetséges adatkezelés köreiről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info. tv. 6. § (1) bekezdése alapján továbbá arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
a) az adatgyűjtés ténye;
b) az érintettek köre;
c) az adatgyűjtés célja;
d) az adatkezelés időtartama;
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye;
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint;
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

A Felhasználó által a Honlapon a vásárlás alkalmával megadott személyes adatok kezelésért az Üzemeltető felelős. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Az Adatkezelő vásárlói (így Felhasználói) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a vásárlók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél számára nem, vagy csak az érintett személy előzetes hozzájárulása esetén adja ki. Az Adatkezelő továbbá vállalja, hogy a jelenlegi technikai keretek között meg tesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, hogy a felhasználók adatait megvédje a jogosulatlan behatolásoktól, az adatok hozzáférését csakis a szükséges körben engedi meg, így garantálva az adatok biztonságát.

Az Adatkezelő bárkinek, bármikor felvilágosítást adhat a róla (de csakis a róla) tárolt adatokról, ha ezt a Felhasználó írásban kéri az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a bezzegramona@gmail.com címre küldött e-mailben.

A személyes adatok törlését az Érintett bármikor kérheti elektronikus üzenetet megküldésével a bezzegramona@gmail.com elérhetőségen. Ebben az esetben az Adatkezelő haladéktalanul köteles a Felhasználó kérésének mihamarabb eleget tenni és a sikeres adattörlésről a Felhasználót válaszüzenetben értesíteni.

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára – tekintet nélkül nemzetiségre vagy lakóhelyre – biztosítva legyen, hogy jogok és alapvető szabadságjogok, különösen a magánélethez való jog tiszteletben legyen tartva a személyes adatok gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

A Weboldal használatával, valamint a jelen Adatvédelmi Irányelvek elfogadásával Ön, mint Felhasználó megadja a személyes adatainak kezelésére vonatkozó engedélyét és hozzájárulását, valamint kijelenti, hogy tudomásul vette a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit.

Jelen Adatvédelmi Irányelvek szabályzat 2020. 07. 01. napjától érvényes.

Az Adatvédelmi Irányelvek szabályzat folyamatosan elérhető erről a weboldalról.

2. Definíciók

1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;

7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

16. Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Alapelvek

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. Személyes adat akkor kezelhető, ha

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

4. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

5. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

6. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

7. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

8. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti

9. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

10. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelők személye, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama, valamint a jogorvoslati lehetőségek

 • Jogcím

A Weboldalon az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info. tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 • Kezelt adatok köre

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt csak böngészi, úgy róla személyes adat nem kerül rögzítésre. A Weboldalon megtekintése során statisztikai és saját felhasználási célból, a személyes adatokkal össze nem kapcsolt módon rögzítésre kerülnek a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontjai, esetlegesen a Felhasználó által használt böngésző és operációs rendszerének típusai, a Felhasználó IP címe, a látogatás helye (város szinten), látogatásainak ismétlődése, gyakorisága, a legtöbbször látogatott menüpontok és termékek nevei. A Honlapnak azonban vannak olyan szolgáltatásai (pl. megrendelés leadása üzenetben), amelyek igénybevételéhez és teljesítéséhez elengedhetetlen bizonyos adatok megadása, kezelése. A Weboldalon vásárlás keretében válhat szükségessé a Felhasználó számára a megfelelő sorok kitöltésével az alábbi személyes adatainak megadása: vezeték- és keresztnév, cégnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási és/vagy szállítási cím (település, megye, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó), valamint esetlegesen a rendeléssel kapcsolatos igény, megjegyzés. A kötelezően kitöltendő adatmezők csillaggal jelöltek.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat és azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felelős. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta. Kiskorúnak minősülő személyek a Honlapon jogügyletet csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával végezhetnek.

 • Adatkezelés célja

Az adatkezelés a Felhasználókkal kötött jogügyletek létrejötte, a hivatott szolgáltatások nyújtása (pl. vevő beazonosítása, pontos kiszállítás érdekében név és cím, számlázás), az Üzemeltető és a Felhasználó közötti kommunikáció*, esetlegesen piackutatás érdekében jön létre a Felek közt. A személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag a Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja fel az Üzemeltető. Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető a létrejött szerződések teljesítésén és a jogszabály által előírtakon túl az adatokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatási, statisztikai céljaira használja fel. Az így készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik meg, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására. A Felhasználó személyes adatait a hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé kivéve, ha ezen Adatvédelmi Irányelvekben foglalt célok miatt ez szükségessé válik, vagy azt jogszabály írja elő. Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel.

*A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval.

 

 • Adatkezelők személye

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye a fenti alapelvek tiszteletben tartásával lehet természetesen maga az adatkezelő (Üzemeltető) és a szolgáltatás teljesítési segédei, pl.: az Általános Szerződési Feltételekben vagy az Adatvédelmi Irányelvekben feltüntetett tárhely szolgáltatója, az informatikai karbantartó és rendszerkiépítő, a futárszolgálat és/vagy csomagküldő szolgálat, a számlavezető bank, a könyvelő, valamint esetleges behajtások esetén az Üzemeltető jogi képviselője. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, illetve az Üzemeltető igényérvényesítése érdekében, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

 • A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul, így a Honlap működése megfelel Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. számú és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak.

 

 • A tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó személyes adatainak kezeléséről írásban, az Üzemeltetőtől. Tájékoztatást az Adatkezelő címére (5561 Békésszentandrás, Tessedik Sámuel utca 34.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a bezzegramona@gmail.com címre küldött e-mailben kérhetnek az érintettek.

Az Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30. napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, szükség esetén kérésre az adatokat zárolja is. Azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatás folyó éven belül egy alkalommal ingyenes.

 

 • A Felhasználó adatainak törlését, helyesbítését, zárolását kéri

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a már előbb megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Ha az adott Felhasználóhoz tartozó egy vagy több személyes adat nem felel meg a valóságnak, de a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, akkor a személyes adatot az Adatkezelő helyesbítheti. Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat, de ebben az esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, hiszen számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. (A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.)

A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit akkor az Üzemeltető zárolja a személyes adatokat. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, zárolásról és törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő legfeljebb 30. napon belül írásban közli a Felhasználóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

 • A Felhasználó személyes adatainak kezelése ellen tiltakozik

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, megalapozottságának kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, valamint azokat, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 • A Felhasználó

Amennyiben az Üzemeltető döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék soron kívül jár el.

Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján a Felhasználó az Üzemeltető esetleges adatkezelési jogsértése ellen panasszal:

Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +3613911400

 

 •  Vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A Felhasználó a jogait az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen Adatvédelmi Irányelvekben is ismertetett, „A Weboldal Üzemeltetőjének adatai” bekezdésében feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben megteszi a szükséges jogi intézkedéseket és minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető (Bezzeg Ramóna egyéni vállalkozó) mindenkori bejelentett lakcíme szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

 • Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár, a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 • Adatkezelés időtartama, az adatok törlése

Az adatkezelést az Üzemeltető azonnal megszünteti és a jogszabályban meghatározott kikötéseken túl a tárolt adatokat haladéktalanul törli, amint az azzal elérni kívánt cél megvalósult. Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de a keresőprogramok által mégis archiválásra került adatokért.

 

 • Adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele

Az Üzemeltető adatvédelmi nyilvántartási számának igénylése folyamatban.

 5. Adatbiztonság

Az Üzemeltető vállalja, hogy a technika jelenlegi állása szerint, valamint a gazdasági észszerűség keretei között mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legjobb fizikai és elektronikus adatbiztonsági megoldásokat alkalmazza, és hogy az online beérkezett adatok védelméért és biztonságáért olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazzon, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést. Az Üzemeltető az adatok hozzáférését csakis a szükséges körben engedi meg, így garantálva azok biztonságát.

Az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtása során, a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Felhasználók tájékoztatása érdekében: az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az Üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

Ezek alapján kijelenthető tehát, hogy az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény következtében történő megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért.

 

6. Adatkezelések

Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 ​

A jelentkezések során az alábbi személyes adatokat szükséges megadni az Üzemeltető részére:
Számlázási adatok:

– Keresztnév / Cégnév (opcionális)

– Vezetéknév / Adószám (opcionális)

– Opcionális (szükség esetén közlendő egyéb személyes adat)

– E-mail cím

– Telefonszám (lehet mobil és vezetékes telefonszám is)

– Cím (utca, házszám, emelet, ajtó)

– Város

– Megye 

– Irányítószám

 

 • Szállítási adatok:

Ha a szállítási cím és a kapcsolattartó személye nem tér el a számlázási adatoknál megjelöltektől, akkor nincs teendő, mert a rendszer és az Üzemeltető is automatikusan a számlázási adatokat veszi figyelembe a szállítás teljesítéséhez. Azonban, ha a szállítási adatok eltérnek a számlázási adatoknál megjelöltektől, akkor a „Szállítás másik címre?” jelölőnégyzetbe való kattintással megjelenik az eltérő szállítási adatok kitöltésére alkalmas adatsor, mely kitöltéséhez szükséges adatok sorrendben is megegyeznek a számlázási adatoknál felsoroltakkal.

Ezeket az adatokat az Üzemeltető csak is kizárólag a Felhasználók és a megrendelések azonosítására, a megrendelések házhozszállítása, a számlák kiállítása és a kapcsolattartás céljából kezeli. A vezetéknév és keresztnév, esetleg cégnév a kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Az e-mail cím szükséges a megrendelések visszaigazolására és az egyéb kapcsolattartásokra is. A telefonszám szükséges a Felhasználó sürgős esetben történő azonnali elérhetősége céljából, például a szállítással, és számlázással kapcsolatos megválaszolatlan kérdések hatékonyabb egyeztetése céljából. Meg kell adni ezeken felül külön a számlázási- és szállítási cím adatokat is (feltéve, ha ezek eltérnek egymástól) a házhoz szállítás lehetővé tétele, valamint a szabályszerű számla kiállítása, a szerződés létrehozása, a szerződés tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a szerződésből származó díjak számlázása és az ezzel kapcsolatos követelések érvényesítése céljából. 

 • Közösségi oldalak adatkezelése

Közösségi oldalak adatkezelése akkor jöhet létre, ha a Felhasználó regisztrált tag valamely (Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb.) közösségi oldalakon és lájkolta, plusszolta, jelölte stb. az Üzemeltető valamely oldalát. Az adatgyűjtés ténye ilyenkor a (Facebook / Google+ / Twitter / Youtube / Instagram stb.) közösségi oldalakon a Felhasználó regisztrált neve, illetve profilképe. Az adatgyűjtés célja a Weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának az egész Honlapnak a közösségi oldalakon történő megosztása, lájkolása, plusszolása, jelölése, népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

 • A Honlap látogatók technikai adatai

A Honlap látogatása során az Üzemeltető rögzíti a Felhasználó látogatásának (kezdő és befejező) időpontját, a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát; technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Üzemeltető és a szolgáltatás teljesítési segédei férhetnek hozzá a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 • Cookie-k adatkezelése

Az Üzemeltető a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A cookie olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas (a Felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése). Az Üzemeltető azért használ cookie-kat, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye a Felhasználó látogatásait. A cookie-k adatkezelésében érintettek köre a Honlapot látogató valamennyi Felhasználó. A kezelt adatok köre lehetnek egyedi azonosítószámok, dátumok, időpontok.

Az Üzemeltető a következő cookie-kat használja:
– állandó cookie (persistent);
– átmeneti cookie (session);
– jelszóval védett munkamenethez használt cookie;
– bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k;
– biztonsági cookie-k.

Az állandó cookie-t az Üzemeltető a jobb felhasználói élmény nyújtása érdekében használja. Az állandó cookie-k hosszabb ideig, fájlként tárolódnak számítógépén vagy mobil eszközén. A tárolódás időtartama legfeljebb 24 hónap, de attól is függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak, a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Eltűnnek, ha a Felhasználó bezárja böngészőjét. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Honlap hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az adatok megismerésére jogosult maga az adatkezelő (Üzemeltető) és a szolgáltatás teljesítési segédei a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

A Felhasználók cookie-k szerinti adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Az adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg, így a cookie-t a Felhasználó könnyen törölheti saját számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével, illetve beállíthatja a böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa, továbbá értesítést kérhet, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. A legtöbb böngésző menüsorában található „Súgó” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Figyelem! A cookie-k a Honlap teljes funkcionalitású használatához elengedhetetlenül szükségesek. A Felhasználó letilthatja a cookie-k engedélyezését azonban számára a Honlap egyes funkcióinak elérhetősége és stabilitása nem biztosított, így nem tudja majd kihasználni honlapunk számos előnyét.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az Üzemeltető által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál. A cookie-k személyes információk tárolására nem alkalmasak, a cookie-k használatával az adatkezelő személyes adatokat nem kezel, ezáltal ilyen jellegű információk harmadik félnek történő kiadása is lehetetlenné válik.

A Weboldalak külső (nem az Üzemeltető által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek Öntől. Ezekért az Üzemeltető minden felelősségét kizárja.

 

 • Harmadik fél cookie-jai

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

 

 • Google Adwords remarketing követő kód

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az Adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. Mindez úgy érhető el, hogy amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. A Honlap Felhasználói, ha nem szeretnének részt venni a konverziókövetésben, akkor letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok az Üzemeltetőtől és nem fognak szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 

 

 • Facebook pixel kód

A Facebook pixel kód segítségével az Üzemeltető a Honlap látogatóinak a Facebook-on hirdetéseket tud megjeleníteni.

 • Google Analytics

A Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Üzemeltető. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatokat gyűjtenek. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. A továbbított adatok a Felhasználók azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: 

 

 • Egyéb adatkezelések:

A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt (a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § alapján). Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető jogosult megismerni, illetve az adatok megismerésére jogosultak lehetnek még az Üzemeltető szolgáltatás teljesítési segédei. Azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Az Üzemeltető adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltetőt, könyvelőt) vehet igénybe.

Az Üzemeltető jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani, feltéve ha az adattovábbítás célja a megrendelések teljesítése érdekében történő szállítás és online fizetés lebonyolítása. Az adattovábbítás jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kiszállításhoz és online fizetéshez szükséges adattovábbításban érintett valamennyi Felhasználó, aki megrendelését jelzi az Üzemeltető felé. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, hogy kezdeményezhetik a házhoz szállítást, illetve az online fizetést biztosító szolgáltatótól, mint adatkezelőtől, a személyes adataik mielőbbi törlését.

 

Esetleges nyereményjátékokhoz fűződő kiszállítás teljesítése céljából az adatok, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján a következő adatkezelőnek kerülnek továbbításra:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Postacíme: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042463 

Adószám: 10901232-2-44 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Honlap: https://www.posta.hu

Vevőszolgálat: 06 1 767 8282

 

A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a Magyar Posta Zrt.  Általános Üzleti Feltételeit. A továbbításra került személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. a saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli. 

A kiszállítás teljesítése céljából továbbított személyes adatok köre: megrendelő neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, a megrendelt termék(ek) köre, a tranzakciós összeg magyar forintban, valamint a kiválasztott áruátvételi és fizetési mód.

Az adatkezelés célja a megrendelt termék házhoz szállítása.

Az adatkezelés időtartama a házhozszállítás lebonyolításáig tart.

 

Online fizetés céljából az adatok, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján a következő adatkezelőnek kerülnek továbbításra:

PayPal Pte. Ltd

Cím: 2211 North First Street, San Jose, California 95131

Ügyfélszolgálat: 00 1 402-935-2050

Honlap: https://www.paypal.com/hu/home

A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a PayPal Általános Szerződési Feltételeit (PayPal Feltételek). A továbbításra került személyes adatokat a PayPal a saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli. A PayPal Adatvédelmi nyilatkozata innen érhető el: PayPal Irányelvek.

Az online fizetés teljesítése céljából továbbított személyes adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím, a megrendelt termék(ek) köre és a tranzakciós összeg magyar forintban.

Az adatkezelés célja az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart.

 

Egyes adatok (számviteli bizonylatok) továbbításra kerülhetnek kizárólagosan könyvelési feladatok elvégzése céljából. Ebben a formájú adattovábbításban érintettek azok a Felhasználók, akiknek teljesítendő megrendelésük következtében számviteli bizonylat került kiadásra. Az adatok megismerésére jogosult az Üzemeltető és Könyvelője. Az adatgyűjtés célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének való megfelelés, miszerint a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az Üzemeltető az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzésére, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

8. Tartalom és információ megosztás

Az Üzemeltető a Felhasználók által megadott és az Üzemeltető által csak tárolt tartalomért nem felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. arcképmás, hang) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése a Felhasználók, mint tartalomszolgáltatók feladata, akik felelősek a hozzáférhetővé tett tartalomért. Az Üzemeltető – a fenti rendelkezésekre is tekintettel – kizár minden felelősséget a szolgáltatása igénybevétele során a Felhasználók által elhelyezett tartalom jogszerűségéért (pl. fénykép), valóságnak való megfeleléséért (pl. hozzászólás). Fontos tájékoztatni a Felhasználókat, hogy az általuk megadott személyes adatok, kapcsolatrendszerükre utaló információk olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek. Amennyiben valamely felhasználó profilja törlésre kerül, úgy a személyes adataival együtt a hozzáférhetővé tett tartalma is törlésre kerül.

 

9. Hírlevél küldése, direktmarketing (DM) tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a Felhasználó által megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse, és hogy a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait az Üzemeltető kezelje. A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át. A vásárlás során a Felhasználó kérheti (megjelölheti), hogy adatait az Üzemeltető direkt marketing célokra ne használja fel. Ezt a kérést tiszteletben tartva az ilyen Felhasználót az Üzemeltető nem keresi fel direkt marketing céljából. Üzemeltető vállalja, hogy nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről – erre vonatkozó lehetőség minden levélben kifejtésre kerül, email esetén az üzenet leiratkozásra alkalmas linket tartalmaz. Leiratkozás esetében az Üzemeltető minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

 

10. Kapcsolat

Amennyiben szolgáltatások igénybevétele során kérdése, problémája van, „A Weboldal Üzemeltetőjének adatai” bekezdésében közölt kapcsolati elérhetőségek egyikén elérheti az Üzemeltetőt. A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 90 nap elteltével törli és ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

2020. 07. 01.

bottom of page